Jayaraman V. 21.02.1995 30.06.1996
Vasu P. 01.07.1996 30.06.1997
Ramgopal S. 01.07.1997 30.06.1998
Theenachandran R. 01.07.1998 30.06.1999
Srinivas B. 01.07.1999 30.06.2000
Vinay Raja 01.07.2000 30.06.2001
FazalĀ  Md. Yousuf 01.07.2001 30.06.2002
Vinodhan C. 01.07.2002 30.06.2003
Athapan SP. OL. 01.07.2003 30.06.2004
Sureshbabu V. S. 01.07.2004 30.06.2005
Sridhar S. R. 01.07.2005 30.06.2006
Suryamurthy V. 01.07.2006 30.06.2007
Vijaya Kumar S 01.07.2007 30.06.2008
Baskar M. 01.07.2008 30.06.2009
Jayaram Kumar R. 01.07.2009 30.06.2010
Sudhir A. 01.07.2010 30.06.2011
Muthukumar P. 01.07.2011 30.06.2012
Chidambaram PL. 01.07.2012 30.06.2013
Anand K. 01.07.2013 30.06.2014
Annamalai.S. 01.07.2014 30.06.2015